written by
Lili

De vierdagenweek: alles wat je moet weten

Payroll 3 min
Een medewerker met een vierdagenweek zal dus meer uren presteren op die vier dagen. Het totaal aantal uren per week blijft hetzelfde.

In de Arbeidsdeal van 2022 werden er regels rondom de veelbesproken vierdagenweek vastgelegd. In principe mag een voltijdse medewerker nu meer dan 9 uren per dag werken (zonder overloon). Zo werkt hij of zij dus 4 dagen per week, in plaats van 5. Het doel is één werkdag per week vrij maken om hun beroeps- en privéleven beter op elkaar kunnen afstemmen.

💡 De medewerker blijft dus voltijds werken. Deze regeling gaat niet over deeltijds werken of 4/5 werken. Wil je meer weten over deeltijds werken, ga dan naar deze blog post!

Wat is de procedure rond de vierdagenweek?

De medewerker moet eerst een verzoek indienen, maar de werkgever is niet verplicht deze arbeidsregeling in te voeren. Het verzoek moet schriftelijk (op papier of elektronisch) worden ingediend vóór hij of zij in de nieuwe arbeidsregeling begint te werken. Dit verzoek is maximum 6 maanden geldig, maar is hernieuwbaar.

Als jullie onderneming er voor kiest om de vierdagenweek in te voeren, dan zijn er een aantal procedures die gevolgd moeten worden. Welke dat zijn, hangt af van de effectieve wekelijkse arbeidsduur van de medewerker.

💡 Weigeren jullie het verzoek van de werknemer? Dan moet deze weigering schriftelijk gemotiveerd worden en aan de werknemer bezorgd worden. De weigering kan op papier of elektronisch gebeuren.

Maximum 38 uren per week?

Als de medewerker effectief maximum 38 uren per week werkt, dan kan de maximale dagelijkse arbeidsduur opgetrokken worden tot 9u30 door het arbeidsreglement te wijzigen. Een medewerker met een vierdagenweek zal dus meer uren presteren op die vier dagen. Het totaal aantal uren per week blijft hetzelfde. Om deze nieuwe werktijden aan het arbeidsreglement toe te voegen, moet de normale wijzigingsprocedure gevolgd worden.

Meer dan 38 uren per week?

Werken jullie met een ADV-systeem, en werken medewerkers dus effectief meer dan 38 uren per week? Dan kan de maximale dagelijkse arbeidsduur opgetrokken worden tot meer dan 9u30 door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te sluiten.

💡 Hebben jullie bijvoorbeeld een 40 uren week (met toekenning van 12 inhaalrustdagen per jaar), dan kunnen er 4 dagen van 10 uur gepresteerd worden.

Wanneer de dagelijkse arbeidsduur bij cao opgetrokken wordt, kan het arbeidsreglement aangepast worden vanaf de neerlegging van deze cao op de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Er is dan geen procedure tot wijziging van het arbeidsreglement noodzakelijk.

Ander overloon en overuren?

Bij de invoering van de vierdagenweek is geen overloon verschuldigd voor prestaties van meer dan 9 uren per dag. Aangezien het doel van de vierdagenweek is om één dag in de week vrij te maken, kan de werknemer op die dag geen vrijwillige overuren presteren. Hij kan wel andere soorten overuren verrichten (bv. in geval van buitengewone vermeerdering van werk).

De overeenkomst tussen werkgever en medewerker

Wat moet er staan in deze overeenkomst?

Als de werkgever akkoord gaat met het verzoek, moet hij of zij een overeenkomst sluiten. Die overeenkomst moet de volgende elementen bevatten:

  • De aanvang en het einde van de arbeidsdag
  • Het tijdstip en de duur van de rusttijden
  • De dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid
  • De begin- en einddatum van de periode waarin de vierdagenweek geldt

Jullie sluiten deze overeenkomst schriftelijk, ten laatste op het ogenblik waarop de werknemer volgens zijn nieuwe werktijden begint te werken. De vierdagenweek geldt voor 6 maanden, en is altijd hernieuwbaar (na een nieuw verzoek van de werknemer).

Er wordt ook een afschrift van deze overeenkomst bezorgd aan de werknemer.

Wat moet er gebeuren met de overeenkomst?

Gedurende de periode van de vierdagenweek, moet het verzoek en de daaropvolgende overeenkomst raadpleegbaar zijn op dezelfde plaats dat het arbeidsreglement zich bevindt. Dit mag op papier of in elektronische vorm.

Deze documentatie moet 5 jaar bewaard worden, te rekenen vanaf het einde van de periode waarop ze betrekking hebben. De werkgever die deze verplichtingen niet nakomt, loopt het risico van een strafrechtelijke sanctie.

💡 Een medewerker die een verzoek indient voor een vierdagenweek, mag niet nadelig behandeld worden! Deze medewerker is beschermd tegen ontslag voor redenen die gerelateerd zijn aan het verzoek. Er zijn momenteel geen specifieke sancties voor niet-naleving van deze verplichting.

vierdagenweek nieuwe arbeidsdeal
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter